فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 6

پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه - مدیریت پورتفولیوی پروژه PPM(PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT) تفکرمدیریت پورتفولیو ابزرای در جهت اطمین...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه - بنام خدا مدیریت و کنترل پروژه ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه

پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه - مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه لزوم توجه به ابعاد فرهن...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت ورزشی

پاورپوینت مدیریت ورزشی - بنام خدا مدیریت ورزشی اشتراك ‌ گذاری دانش در سازمان ‌ ها دانش امروزه به عنوان مهمترین منبع استراتژیك سازمانی در نظر ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات - بنام خدا مدیریت و طرز اجرای مسابقات ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و کنترل اضطراب امتحان

پاورپوینت مدیریت و کنترل اضطراب امتحان - بنام دانای توانا مدیریت و کنترل اضطراب امتحان 1 اضطراب حالت هيجاني ناخوشايند و ناشناخته ای است كه مع...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب وکار

پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب وکار - مدیریت و فرهنگ کسب وکار ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و خلاقیت و حل مسئله

پاورپوینت مدیریت و خلاقیت و حل مسله - ب ه ن ا م خ د ا مرواريد م د ي ر ي ت ؛ خ ل ا ق ي ت ؛ ح ل م س أل ه و ت ح و ل س ا ز م ا ن ي ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی - به نام خدا 1 مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی 2 ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی