لیست فایل ها - صفحه 2

دانلود پاورپوینت آشنايی با تسليحات غير کشنده

دانلود پاورپوینت آشنايی با تسليحات غير کشنده - 1 آشنايی با تسليحات غير کشنده 3 و علمناه صنع ه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ( س...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

دانلود پاورپوینت آين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي - بنام خدا آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفا...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تدبیر فصول (با کیفیت)

پاورپوینت تدبیر فصول (با کیفیت) - تدبیر فصول فصول و اقالیم سبب طبیعی و غیر طبیعی(عرض بلد –ارتفاع- کوه-دریا-خاک) اسباب غیر طبیعی ارضیه نجوم ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران (با کیفیت)

پاورپوینت تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران (با کیفیت) - بنام خدا وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ا ي ران تحلیلی بر ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل واريانس (با کیفیت)

پاورپوینت تحلیل واريانس (با کیفیت) - تحلیل واريانس ANOVA: An alysis O f Va riance حداقل ميانگين هاي دو جامعه متفاوتند The ANOVA Hypothesis T...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل سئوالات آزمون (با کیفیت)

پاورپوینت تحلیل سوالات آزمون (با کیفیت) - تحلیل سئوالات آزمون 1- ضریب دشواری 2- ضریب تمیز 3- تحلیل گزینه های انحرافی ضریب دشواری ِ Difficul...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي (با کیفیت)

پاورپوینت تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي (با کیفیت) - تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي Policy & Procedure رویه و...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحليلي بر نظام ملي نوآوري (با کیفیت)

پاورپوینت تحليلي بر نظام ملي نوآوري (با کیفیت) - بنام خدا وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ا ي ران تحلیلی بر نظا م ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز (با کیفیت)

پاورپوینت تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز (با کیفیت) - 1 تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز 2 تحلیل ارتعاشی تا...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی